Make your own free website on Tripod.com
sianphralogo3.jpg (13807 bytes)
ฉ.386  เหรียญฉลุสองชั้น หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อทองคำ
จัดทำโดย " เล็ก วัดรวก"
สงวนลิขสิทธิ์  ห้ามกระทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยกรรมวิธีใดๆ หรือนำไปใช้ในเว็บเพจหรือสื่ออื่นใด  
โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดทำ
Copyright ฉ 2003-2005 Lek Watruak. All Rights Reserved.